Vedtægter

      d. 25 -2-2020.     Vedtægter for Seniormotion & Trivsel.       www.smt-vordingborg.dk § 1 Navn og Hjemsted: Foreningens navn er Seniormotion & Trivsel, med hjemmeside SMT- Vordingborg.dk, og er hjemmehørende i Vordingborg Kommune. Foreningen er stiftet den 5. juni 2000 § 2 Formål Foreningen har til formål at udbrede idrætten blandt ældre borgere i Vordingborg Kommune. Foreningen forpligter sig til at samarbejde om udbredelsen af ældreidræt i kommunen. § 3 Medlemskab af organisation: Foreningen er tilsluttet DGI, Dansk Krolf Union og er forpligtet til at overholde de for forbundet til enhver tid gældende love. § 4 Optagelse af medlemmer: Foreningen optager alle, der anerkender foreningens love og bestemmelser. Ved indmeldelse skal opgives navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, § 5 Kontingent: Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Medlemmer med 3 måneders restance kan slettes med 14 dage varsel. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingent. Bestyrelsen har ret til at eftergive kontingent såfremt et medlem på grund af indtrufne omstændigheder ikke ser sig i stand til at betale eller er blevet syg, dog skal der skriftligt anmodes om kontingentfritagelse. Deltagerbetaling fastsættes af bestyrelsen hvert halve år, inden sommer – og vintersæsons start. § 6. Ordinær generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer til fordel for en lovændring. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar kvartal, og skal for at være lovlig, indkaldes pr.  mail / skriftlig med mindst 21 dage før generalforsamling, Forslag der ønskes behandlet, skal være indsendt pr. mail til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen, den endelige dagsorden vil blive sendt pr. mail, / skriftlig seneste 8. dage før, med bilag til generalforsamlingen Kun medlemmer, der har betalt kontingent, og personligt møder op, kan deltage i generalforsamlingen har stemmeret. Der kan stemme med 1. fuldmagt  pr. fremmødt medlem. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter. Pkt.  1.    Valg af dirigent. Pkt.  2.    Valg af referent.                                                                                                                 Vend. Pkt.  3.   Valg af 2 stemmetæller. Pkt.  4.   Formandens beretning.                                                                                                              2. Pkt.  5.  Års regnskab ved kasserne. Pkt.  6.  Fastsættelse af kontingent. Pkt.  7.  Indkommet forslag. Pkt.  8.  Valg til bestyrelse. A.  Valg af formand. På ulige år. B.  Valg af kasser. På lige år. C.  Valg af 1 bestyrelse medlem ulige år. D.  Valg af 2 bestyrelse medlemmer lige år. E.  Valg af 1 bestyrelsessuppleant ulige år. F.  Valg af 1 bestyrelsessuppleant lige år. G.  Valg af revisor 1. på lige år     – 1. på ulige år. Pkt. 9.  Eventuelt. § 7. Bestyrelse Foreningen ledes af bestyrelsen, bestående af formand, kasserer , kassereren som er tegningsberettiget og en referent samt 2 menige medlemmer. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer. Alle vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. Formand, 1 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor vælges på ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og revisor vælges på lige år. § 8. Udvalg            Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg. § 9.  Ekstraordinær generalforsamling.                                                                              Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer indsender en begæring pr. mail med angivelse af en dagsorden. For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling skal mindst ½ af underskriverne være tilstede. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, begæring er fremsat. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun den eller de sager behandles, der står på den fremsendte dagsorden ved indkaldelsen, som foreningen sender ud pr. mail /skriftlig til alle. § 10. Revision:  Revisorer skal mindst en gang om året gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede, og har til enhver tid adgang til at efterse regnskaberne og beholdningerne. § 11. Udmeldelse: Udmeldelse af foreningen skal ske mundtlig eller på mail / skriftlig, og gælder fra udgangen af det halvår, hvor udmeldingen finder sted. § 12. Opløsning: Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslaget vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på generalforsamlingen ikke indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmetal, uanset hvilket stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.                                                                                    I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold tilfalde idrætsarbejde i kommunen. Ovennævnte vedtægter ændret og godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2020. Niels Pallisgaard.  Anne Lise Rasmussen.   Eva Jacobsen. Ida Madsen          Palle Laursen. Vedtægter for Seniormotion & Trivsel.       www.smt-vordingborg.dk
 • 1 Navn og Hjemsted:
Foreningens navn er Seniormotion & Trivsel, med hjemmeside SMT- Vordingborg.dk, og er hjemmehørende i Vordingborg Kommune. Foreningen er stiftet den 5. juni 2000
 • 2 Formål
Foreningen har til formål at udbrede idrætten blandt ældre borgere i Vordingborg Kommune. Foreningen forpligter sig til at samarbejde om udbredelsen af ældreidræt i kommunen.
 • 3 Medlemskab af organisation:
Foreningen er tilsluttet DGI, Dansk Krolf Union og er forpligtet til at overholde de for forbundet til enhver tid gældende love.
 • 4 Optagelse af medlemmer:
Foreningen optager alle, der anerkender foreningens love og bestemmelser. Ved indmeldelse skal opgives navn, adresse, mailadresse, telefonnummer,
 • 5 Kontingent:
Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Medlemmer med 3 måneders restance kan slettes med 14 dage varsel. Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingent. Bestyrelsen har ret til at eftergive kontingent såfremt et medlem på grund af indtrufne omstændigheder ikke ser sig i stand til at betale eller er blevet syg, dog skal der skriftligt anmodes om kontingentfritagelse. Deltagerbetaling fastsættes af bestyrelsen hvert halve år, inden sommer – og vintersæsons start.
 • 6. Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødte stemmer til fordel for en lovændring. Den ordinære generalforsamling afholdes i januar kvartal, og skal for at være lovlig, indkaldes pr.  mail / skriftlig med mindst 21 dage før generalforsamling, Forslag der ønskes behandlet, skal være indsendt pr. mail til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen, den endelige dagsorden vil blive sendt pr. mail, / skriftlig seneste 8. dage før, med bilag til generalforsamlingen Kun medlemmer, der har betalt kontingent, og personligt møder op, kan deltage i generalforsamlingen har stemmeret. Der kan stemme med 1. fuldmagt  pr. fremmødt medlem. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter. Pkt.  1.    Valg af dirigent. Pkt.  2.    Valg af referent.                                                                                                                 Vend. Pkt.  3.   Valg af 2 stemmetæller.                                                                                                           Pkt.  4.   Formandens beretning.                                                                                                              2. Pkt.  5.  Års regnskab ved kasserne. Pkt.  6.  Fastsættelse af kontingent. Pkt.  7.  Indkommet forslag. Pkt.  8.  Valg til bestyrelse.
 1. Valg af formand. På ulige år.
 2. Valg af kasser. På lige år.
 3. Valg af 1 bestyrelse medlem ulige år.
 4. Valg af 2 bestyrelse medlemmer lige år.
 5. Valg af 1 bestyrelsessuppleant ulige år.
 6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant lige år.
 7. Valg af revisor 1. på lige år     – 1. på ulige år.
Pkt. 9.  Eventuelt.                                                                                                                                                                                                            
 • 7. Bestyrelse
Foreningen ledes af bestyrelsen, bestående af formand, kasserer, og referent samt 2 menige medlemmer. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter og 2 revisorer. Alle vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. Formand, 1 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor vælges på ulige år.                           3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og revisor vælges på lige år.
 • 8. Udvalg Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg.
 • 9. Ekstraordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer indsender en begæring pr. mail med angivelse af en dagsorden. For at kunne gennemføre den ekstraordinære generalforsamling skal mindst ½ af underskriverne være tilstede. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, begæring er fremsat. På en ekstraordinær generalforsamling kan kun den eller de sager behandles, der står på den fremsendte dagsorden ved indkaldelsen, som foreningen sender ud pr. mail /skriftlig til alle.
 • 10. Revision: Revisorer skal mindst en gang om året gennemgå og påtegne det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede, og har til enhver tid adgang til at efterse regnskaberne og beholdningerne.
 • 11. Udmeldelse:
Udmeldelse af foreningen skal ske mundtlig eller på mail / skriftlig, og gælder fra udgangen af det halvår, hvor udmeldingen finder sted.
 • 12. Opløsning: Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslaget vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på generalforsamlingen ikke indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmetal, uanset hvilket stemmeberettigede medlemmer, der er til stede. I tilfælde af opløsning skal den formue, der er i behold tilfalde idrætsarbejde i kommunen.
Ovennævnte vedtægter ændret og godkendt på generalforsamlingen den 27. februar 2018. Niels Pallisgaard.       Birgit Petersen.       Eva Jacobsen.         Ida Madsen.       Palle Laursen.